چورس روستای تاریخی و گردشگری
دست در دست هم دهیم به مهر میهن خویش راکنیم آباد

امیر خان ترکمان بیگلر بیگی تبریزکه تازه از قزوین به تبریز رسیده بودبا پانزده هزار نفر متوجه خوی شداما چون منطقه غارت گردیده بود و رعایا پراکنده و بیسامان شده بودنداحدی از امرای قزلباش در آن دیار توقف نتوانستندنمود. امیر خان باز گشت و به تبریز رفت و این آمد و رفت موجب زیادتی خرابی آن ملک گشت اکثررعایای خوی و سلماس و ارومی جلای وطن اختیار نموده و جمعی که به تدریج آمدندناچار اطاعت مخالفان نمودند و آن نواحی به تصرف ایشان قرار گرفت.

حسن بیگ محمودی بعد از حمله به خوی و ارومی وقتی خبر آمدن امیر خان از قزوین به تبریز شایع شده بودخمن نامه ای که در اواسط صفحه 985هست به استانبول رسید.گزارش داده بود که گزارش آن حاکی است که 1400تن افراد خودچورس ،مراکان و نواحی بسیاری را غارت کرده و عده ای کثیری از قزلباشها را کشته یا اسیر کرده است.

یک شمشیر مرصع سلطان مراد برای او فرستاده شد.و ترکمانان قراقویونلوها در آذربایجان به عقیده منجم باشی صاحب دسته ای از ایل تاتار هستند که از قدیم الایام در ایران ساکن شده و بتدریج با اقوام دیگر ترک از قبیل غزان و طوایف دیگر در آمیختندو می بینیم در طول ترکمانان قراقویونلوها در آذرباجان به علت غارت آنان نشانگر آن است که چورس در این دوره دارای اوج و شکوفایی بوده و همزمان با دیگر شهرهای آذربایجان و همردیف با آنان بوده است.

برگرفته از تاریخ صحایف الاخبار نوشته منجم باشی صاحبارسال توسط یوسف غیورزاده چورسی
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ